O firmie LOOKOUT

Firma Lookout Chełm powstała w celu pomocy ludziom, których dotknęły trudne sytuacje życiowe oraz zawodowe. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta oraz przystępna cena świadczonych przez nas usług. Biuro detektywistyczne LOOKOUT działa na podstawie wpisu do rejestru działalności detektywistycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz odpowiedniej licencji detektywistycznej. Biuro posiada również ochronę ubezpieczeniową w postaci wykupionej polisy odpowiedzialności cywilnej na kwotę 15 000 tys. euro.


Kto to jest detektyw?

Termin „detektyw” pochodzi od detego co oznacza odkryć, wykryć, wyjawić. Detektyw to potocznie osoba prowadząca śledztwo metodami niejawnymi, która posiada licencję na taką działalność w ramach prywatnego biura śledczego. Terminem stosowanym wobec osób prowadzących prywatne śledztwa jest termin private detective. Zakres pojęciowy określenia detektyw w Polsce różni się znacznie od łacińskiego i amerykańskiego określenia definiującego jego zadania.


Usługi detektywistyczne

Usługi Detektywistyczne (Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 273, 822.)Usługi detektywistyczne to czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:1) w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych;

2) w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:

a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,

b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;

3) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym;

4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;

5) poszukiwanie mienia;

6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.


Prawa i obowiązki detektywa

Prawa i obowiązki detektywaArt. 6. Detektyw powinien, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela.Art. 7. Wykonując usługi detektywistyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1, detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów.Art. 8. 1. Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez zgody osób, których dane dotyczą, w zakresie sprawy prowadzonej przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru, wyłącznie w czasie prowadzenia tej sprawy.2. Detektyw nie może powierzać przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi.3. Detektyw ma obowiązek przekazać zatrudniającemu przedsiębiorcy przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bezpośrednio po zaprzestaniu prowadzenia sprawy lub na jego polecenie:1) przekazać zleceniodawcy albo innemu detektywowi, wyznaczonemu przez przedsiębiorcę do współdziałania albo do przejęcia czynności dla dalszej realizacji usługi, albo

2) zniszczyć te dane w przypadku rezygnacji zleceniodawcy z ich odbioru lub nieodebrania ich w wyznaczonym terminie.4. Detektyw jest obowiązany przy przetwarzaniu danych osobowych stosować przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.2)) z wyłączeniem art. 25 ust. 1 i art. 32–35.5. Wykonując polecenie, o którym mowa w ust. 3, detektyw sporządza notatkę, którą dołącza się do księgi realizacji umowy. Notatka powinna zawierać:1) rodzaj wykonanej czynności i sposób jej wykonania;

2) datę jej wykonania;

3) podpis osoby, której przekazał dane osobowe, lub przedsiębiorcy, w obecności którego nastąpiło ich zniszczenie.Art. 9. O ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, detektyw, w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, może uzyskiwać informacje od osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji, a także organów administracji rządowej lub samorządowej.

Art. 10. Detektyw podczas wykonywania czynności obowiązany jest posiadać przy sobie licencję oraz okazywać ją na żądanie osoby, której czynności dotyczą, w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować imię i nazwisko detektywa oraz nazwę organu, który wydał licencję.Art. 11. Detektyw przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, jest obowiązany: 1) przestrzegać przepisów prawa oraz odmówić wykonania czynności niezgodnej z prawem lub nieetycznej; 2) zachować należytą staranność i rzetelność, a zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych informacji.Art. 11a. Detektyw jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący rejestr osób, którym wydano licencje, zwany dalej „rejestrem detektywów”, o zmianie danych, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1 lub 2, w terminie 7 dni od dnia zmiany tych danych.Więcej informacji - USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznychUstawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.

Koncesje i zezwolenia - Usługi detektywistyczne
ZASIĘG DZIAŁAŃ:

Oferujemy usługi detektywistyczne na terenie całego województwa Lubelskiego, między innymi w miejscowościach: Chełm, Włodawa, Świdnik, Krasnystaw, Hrubieszów, Zamość, Rejowiec, Biłgoraj, Biała Podlaska, Puławy, Kraśnik, Tomaszów Lubelski, Parczew, Bełżyce, Dęblin.

zasięg działań lookout chełm


Social Media LOOKOUT Chełm

fanpage lookout chełm

Tekst alternatywny

Indywidualne podejście do każdego klienta.